Α.Ε. εχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και έχει εισπράξει επιχορήγηση σχηματίζοντας το ανάλογο αφορολόγητο αποθεματικό.Επίκειται μεταβίβαση μέρους των μετοχών της εν λόγω Α.Ε.
Το άρθρο 10 παρ. 5 περ. Β του Ν.3299/2004 αναφέρει:
Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται: (α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομα του, στο χρόνο αποχώρησης του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.
Η περίπτωση αφορά όλες τις περιπτώσεις σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού ή μόνο την περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών;

Αν και το αποθεματικό λόγω χρηματικής επιχορήγησης υπόκειται σε φορολογία με ποιο συντελεστή θα γίνει αυτή καθώς αναφέρεται ότι φορολογείται στο όνομα του αποχωρούντος εταίρου;

Τέλος, σε φορολογία υπόκειται το σύνολο του αποθεματικού ή μόνο το ποσό που έχει σχηματιστεί εως την ημερομηνία αποχώρησης του μετόχου;

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων;