Κτηνίατρος, εκδίδει μέσω Φ.Η.Μ. αποδείξεις: α) για παροχή υπηρεσιών με ΦΠΑ 24% και β) για διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίων, υλικών κλπ που απαιτούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, με ΦΠΑ 13%.
Το ποσό των εσόδων από την πώληση των κτηνιατρικών φαρμάκων κλπ., που διατίθενται όπως παραπάνω περιγράψαμε, θεωρείται εισόδημα παροχής υπηρεσιών ή εισόδημα από πώληση εμπορευμάτων;

Ευχαριστώ