Προξενείο ξένου κράτους, το οποίο έχει λάβει Ελληνικό ΑΦΜ, εγκατεστημένο στην Ελλάδα και απασχολεί προσωπικό, έχει δικαίωμα να πράττει συναλλαγές όπως η παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου η έκδοση τιμολογίου ;

Η δαπάνη αυτή εφόσον αφορά ημεδαπό νομικό πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί φορολογικά; Ακουλουθεί τις διατάξεις της λίστας των χωρών με προνομιακό η μη καθεστώς ;

Μια τέτοια συναλλαγή θεωρείται ότι πραγματοποιείται επι της ουσίας μεταξύ του ξένου κράτους ( για λογαριασμό του οποίου λειτουργεί το προξενείο ) και της ημεδαπής οντότητας; Σε αυτή την περίπτωση για να αναγνωριστεί η δαπάνη ( συναλλαγή με χώρα με προνομιακό φορ.καθεστώς ) πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό με το αυτό κράτος προς απόδειξη της αληθούς συναλλαγής ; Και αν ισχύει αυτό, δεν θα ζητηθεί απο τις φορολογικές αρχές του εσωτερικού γιατί το τιμολόγιο δεν εκδόθηκε απευθείας απο το ξένο κράτος αλλά απο το προξενείο ( στο οποίο προφανώς έχει περιορισμένη έως μηδενική πρόσβαση για έλεγχο και τεκμηρίωση της συναλλαγής ή και της εξόφλησης ; ) .