Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει για λογαριασμό αλλοδαπού Ν.Π με έδρα στη Γαλλία το σχεδιασμό επαγγελματικού ακινήτου της που βρίσκεται κι αυτό στη Γαλλία

Παρακαλώ να μας παραθέσετε αναλυτικά ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε για την ορθή διαχείριση του ΦΠΑ εφόσον έχουμε εξ αποστάσεως υπηρεσίες συνδεδεμένες με ακίνητο.

Τι ΦΠΑ θα χρεώσουμε στο παραστατικό;
Θα πρέπει να αποδώσουμε το ΦΠΑ στην αλλοδαπή; (Με ποια διαδικασία;)
Μπορεί μια τέτοια συναλλαγή να θεωρηθεί ενδοκοινοτική παράδοση;

Ευχαριστώ