Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υφίσταται δυνατότητα παρακράτησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσοστού 30% επί ενισχύσεως ΕΦΕΠΑΕ;

Επισυναπτόμενο αρχείο
Σύμφωνα με το άρθρο 32 “Πληρωμές στους Δικαιούχους” του ν. 4314/2014:

1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής.
Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.
β) Η διάταξη της περ. α΄ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, καταργείται.

Στην δε αιτιολογική έκθεση αναφέρεται:

Με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου προστατεύονται οι χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των δικαιούχων (πλην της τελικής πληρωμής κρατικών ενισχύσεων) από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών στο δημόσιο, ενώ οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των δικαιούχων εκείνων, οι οποίοι έχουν επέλθει σε δυσχερή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης, και παράλληλα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος. Εισάγεται προθεσμία πληρωμής των δικαιούχων από τις διαχειριστικές Αρχές και επιταχύνονται οι διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κατέθεσα αίτηση, τα οποία και αναφέρονταν σ’ αυτή, για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη της ενίσχυσης από την δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από την Πανδημία Covid -19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Στην αίτηση επισυνάφθηκε βεβαίωση, (επισυναπτόμενο με αρ.1), από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου βεβαιώνονταν η ένταξη της επιχείρησης στην ανωτέρω δράση.

Ο υπεύθυνος του τμήματος εσόδων αρνήθηκε την χορήγησή της κοινοποιώντας μου εγγράφως την απάντησή του (επισυναπτόμενο με αρ. 2) εκδίδοντας βεβαίωση οφειλής η οποία σημαίνει την παρακράτηση της ενίσχυσης στο σύνολό της.

Ζητώ από μέρους σας να διερευνήσετε και να επιβεβαιώσετε ή μη, εάν η απόφασή του για την μη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας συνάδει με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο και στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου.

Επισυναπτόμενο αρχείο
Συνέχεια λόγω υποβολής του 2ου επισυναπτόμενου εγγράφου

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης