Κατασκευαστική εταιρεία με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:30),χρόνος διαλείματος 30 λεπτά το οποίο προσαυξάνει το ωράριο εργασίας.
Δύναται να υποβάλει τροποποιητικό πίνακα ωραρίου για συγκεκριμένο εβδομαδιάιο χρονικό διάστημα μετατροπής της πενθήμερης απασχόλησης σε εξαήμερη και σε συνέχεια Ε8 αναγγελία Υπερεργασίας για την συμπλήρωση του 8ώρου?π.χ. για την εβδομάδα 18/10-24/10 εξαήμερη απασχόληση (Δευτέρα-Σάββατο 08:00-15:10), και Ε8 αναγγελία Υπερεργασίας (Δευτέρα-Σάββατο 15:11-16:00).
Δύναται το παραπάνω να εφαρμοστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ?π.χ. εξάμηνο ή έτος
Υπάρχει ανώτατο όριο ωρών στην Υπερεργασία?