Σε μια ΙΚΕ ένας εταίρος κάνει καταθέσεις στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας προκειμένου να καλυφθούν οι οποίες ανάγκες παρουσιάζονται κατά διαστήματα. Οι καταθέσεις αυτές εμφανίζονται στα βιβλία ως χρηματική διευκόλυνση. Οι χρηματικές διευκολύνσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ 1.2%. Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν για αυτές τις χρηματικές διευκολύνσεις αν έχει εφαρμογή η πολ 1035/2017 με βάση την οποία η απόδοση των τελών χαρτοσήμου γίνεται έως της 15 του επόμενου μήνα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή αν πρέπει το χαρτόσημο αυτό πρέπει να αποδοθεί έως της 15 του επόμενου μήνα της εγγραφής στα βιβλία.

Η άποψη της ΔΟΥ είναι ότι οι αυτές οι χρηματικές διευκολύνσεις δεν υπάγονται στην Πολ 1035 και θα πρέπει να αποδίδεται το χαρτόσημο έως της 15 του επόμενου μήνα της εγγραφής στα βιβλία.,

Παρακαλώ για μια απάντηση μέχρι τις 15 του μήνα προκειμένου να αποδώσω το χαρτόσημο.