Ανώνυμη Εταιρεία χορηγεί έντοκο δάνειο σε εργαζόμενό της , βάσει έγγραφης σύμβασης. Το δάνειο αποπληρώνεται με παρακράτηση κάθε μήνα από τον μισθό του εργαζομένου.

Για παράδειγμα έστω ποσό κεφαλαίου 100 € και επιτόκιο 1%. Εστω ότι η εξόφληση διενεργείται σε 5 δόσεις (20 € η μία).Η παρακράτηση από μισθοδοσία γίνεται ώς εξής:

1ος μήνας: 20-1=19

Ο τόκος υπολογίζεται δηλαδή επί του ανοικτού υπολοίπου καθε μήνα.

Τέλος Χαρτοσήμου υπολογίζεται στο ποσό των τόκων μόνο η και στο ποσό του αρχικού κεφαλαίου και με ποιό ποσοστό;

Επίσης ποια χρονική στιγμή υπολογίζεται και αποδίδεται το χαρτόσημο και ποια η προθεσμία υποβολής της δήλωσης;

Θα ήθελα και αναφορά στις σχετικές διατάξεις.

Ευχαριστώ πολύ