Καλησπέρα σας,

Όμιλος αποτελείται από μια εταιρεία συμμετοχών και τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες είναι σε ξεχωριστά ΑΦΜ η κάθε μια. Η εταιρεία συμμετοχών κατέχει το 99,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων ξενοδοχείων.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετοχών έχει ως εξής :

Κοινές Μετοχές αξίας: 167.600€

Προνομιούχες μετοχές αξίας : 13.000.000€

Κάτοχος των κοινών μετοχών είναι φυσικό πρόσωπο ενώ κάτοχος των προνομιούχων μετοχών είναι ένα Fund με έδρα το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας συμμετοχών οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών συμμετέχουν και ψηφίζουν για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης εκτός της εκλογή των 3/5 του Δ.Σ. όμως σε επόμενο άρθρο του καταστατικού ορίζεται ότι για την λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων (ουσιαστικά αφορούν όλες τις λειτουργίες της εταιρείας) απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των 4/5 του Δ.Σ.

Η λειτουργική διαχείριση των τεσσάρων ξενοδοχείων ασκείται από εταιρεία συμφερόντων του φυσικού προσώπου, κατόχου των κοινών μετοχών του ξενοδοχειακού ομίλου, η οποία στην αρχή κάθε χρήσης παρουσιάζει λειτουργικό προϋπολογισμό (budget) & πλάνο αναβαθμίσεων πάγιου εξοπλισμού στη διοίκηση της εταιρείας συμμετοχών, η οποία τα εγκρίνει/τροποποιεί και κατόπιν υλοποιούνται.

Επίσης όλη η ταμιακή (εισπράξεις από πελάτες, πληρωμές προμηθευτών κτλ) & χρηματοοικονομική (τραπεζικός δανεισμός κτλ) διαχείριση του ομίλου ασκείται από τη διοίκηση της εταιρείας συμμετοχών και όχι από τον διαχειριστή. Τέλος δεν δύναται να πραγματοποιηθεί καμία ηλεκτρονική χρηματική συναλλαγή χωρίς την έγκριση ενός εκ των δύο μελών που εκλέγει ο προνομιούχος μέτοχος καθώς σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα δηλωμένος ως τελευταίος εγκρίνων είναι ένα από δύο προαναφερθέντα μέλη Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται:

α) Θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα η εταιρεία συμμετοχών και κατ’ επέκταση οι ξενοδοχειακές μονάδες με την διαχειρίστρια εταιρεία στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2 περ. ζ του Ν.4172/2013 και της ΠΟΛ 1142/2015??
β) Θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα η εταιρεία συμμετοχών και κατ’ επέκταση οι ξενοδοχειακές μονάδες με την διαχειρίστρια εταιρεία στα πλαίσια του ΔΛΠ 24?