Είμαστε εταιρεία παραγωγής προϊόντων τομάτας και προμηθευτές της πρώτης ύλης είναι ομάδες παραγωγών (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)με τις οποίες έχουμε συνάψει συμβόλαια για την απορρόφηση της παραγωγής των. Πρόσφατα η εταιρεία μας προέβη σε ασφάλιση των καλλιεργειών των παραγωγών που ανήκουν στις προαναφερόμενες ομάδες για ζημιές που τυχόν προκύψουν , ύστερα από σύμβαση που συνήψαμε με ασφαλιστική εταιρεία και η οποία εξέδωσε σχετικό ασφαλιστήριο επ΄ονόματί μας και πληρώθηκε για τα ασφάλιστρα. Επειδή η εταιρεία μας θέλει να εισπράξει από τις ομάδες το κόστος της ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ποιο είναι το ενδεδειγμένο φορολογικό στοιχείο που θα εκδώσει και εάν αυτό επιβαρυνθεί με ΦΠΑ δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται της επιβολής ΦΠΑ.