Μισθωτός σε ιδιωτική εταιρία με σύβαση πλήρους απασχόλησης 5μερο, προτίθεται να απασχοληθεί ως προπονητής ποδοσφαίρου ερασιτεχνικής ομάδας. Η ομάδα του πρότεινε να τον αμείβει με τίτλο κτήσης παροχής υπηρεσιών.
1) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο ασφαλισμένος, πρέπει να απογραφεί στον ΕΦΚΑ ως «αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», να αγοράσει μπλοκάκι και να εκδίδει τον τίτλο κτήσης?
2)Ποια η επιβάρυνση ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, ποιος τις αποδίδει και με ποια διαδικασία?
3)Φορολογικά θα θεωρηθεί ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία και θα φορολογηθεί μαζί με το εισόδημα από την καθημερινή του εργασία?
4)Απορρέει κάποια άλλη υποχρέωση ως προς παρακράτηση φόρου ή χαρτόσημο?

Παρακαλώ για την όσο πιο δυνατόν σύντομη χρονικά απάντηση σας λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης.