Υπάρχουν δύο ετερόρρυθμες εταιρίες με απλογραφικά βιβλία, η Α και η Β.

Η Α που συμμετέχει στο κεφάλαιο της Β με ποσοστό 80% θα μεταβιβάσει όλο το ποσοστό των εταιρικών της μεριδίων σε φυσικά πρόσωπα.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας Β είναι 5.000 ευρώ.

Η εταιρία Β είναι και κάτοχος ακίνητης περιουσίας αξίας κτήσης 1.000.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία αυτής της ακίνητης περιουσίας είναι 1.100.000 ευρώ.

Η εταιρία Β έχει τραπεζική δανειακή υποχρέωση 950.000 ευρώ.

Η ερώτησή μας αφορά στην αξία της μεταβίβασης:

Υπάρχουν κανόνες που την προσδιορίζουν κατ ελάχιστη τιμή?

Δεδομένου ότι ο ένας από τους αγοραστές συμμετέχει ήδη στη Β με ποσοστό 10% και ταυτόχρονα συμμετέχει στην πωλήτρια Α με ποσοστό 99%, υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή, έτσι ώστε να προσδιοριστεί μία αξία μεταβίβασης, που να μην δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο?

Παρακαλούμε για γρήγορη απάντηση, καθώς το θέμα επείγει.

Ευχαριστώ πολύ.