Οι κοινωνίες κληρονόμων σύμφωνα με τον νέο Νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.4635/2019, Άρθρο 86 παράγραφος 2γ) πρέπει:

« α) Στην περίπτωση που επιθυμούν τη συνέχιση της εμπορικής επιχείρησης του θανόντος, να προβούν πρώτα στη σύσταση μέσω της ΥΜΣ νέας εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, με εισφορά της περιουσίας της κοινωνίας των κληρονόμων ως κεφάλαιο στην νέα εταιρεία (Η έκθεση εκτίμησης απαιτείται μόνο στην περίπτωση σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας) και έπειτα στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ»

Ζητείται από Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αριθμός ΓΕΜΗ Κοινωνίας Κληρονόμων (σύσταση μετά την 30/1/2020) ώστε να εκδώσει τραπεζικό λογαριασμό και να τους χορηγήσει pos.

Σύμφωνα με τα παραπάνω , πρέπει η Κοινωνία να διαλυθεί και να γίνει νέας μορφής εταιρεία ώστε να μπορέσει να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ;

Είναι ορθό να γίνει διάλυση της Κοινωνίας (η οποία λειτουργεί καθόλα νόμιμα) ώστε να μπορέσει να βγάλει αριθμό ΓΕΜΗ και να καταφέρει να έχει τραπεζικό λογαριασμό ώστε να μπορέσει να δέχεται πληρωμές με pos;