Σε βιβλία ανώνυμης εταιρίας υπάρχουν προμηθευτές (αγρότες) οι οποίοι είχαν λάβει αξιόγραφα λήξης το 2011 και 2012 τα οποία σφραγίστηκαν και εξοφλήθηκαν τμηματικά με την πάροδο των ετών. Tα σώματα των αξιογράφων, δεν παραδόθηκαν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές και εξακολουθούν να εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα με ισόποσες υποχρεώσεις από αξιόγραφα.

Ύστερα από αλλεπάλληλες οχλήσεις και επιστολές, δεν κατορθώσαμε να λάβουμε τα πρωτότυπα σώματα των αξιογράφων, ούτε λάβαμε επιστολές περί μη οφειλής, για την τακτοποίηση των λογιστικών βιβλίων. Υπάρχει η δυνατότητα απαλοιφής των ανωτέρω απαιτήσεων – υποχρεώσεων και εάν ναι που θα στηρίζεται νομικά?