Ομόρρυθμος εταιρεία ιδρύθηκε το 2012. Η Ο.Ε. έχει έδρα (εργαστήριο χρυσοχοΐας) και υποκατάστημα (πώληση κοσμημάτων λιανικώς). Είχε διπλογραφικά βιβλία ως συνέχεια ατομικής επιχείρησης (εισέφερε την ατομική επιχείρηση και ίδρυσε Ο. Ε.) Στην Ο.Ε. τότε μέλη ήταν ο φορέας της ατομικής επιχείρησης και τα δύο παιδιά του, με ποσοστά 50% ο φορέας της ατομικής και από 25% έκαστο τέκνο. Κατά την ίδρυση της Ο.Ε. το ποσοστό 25% δόθηκε στα τέκνα με δωρεά μεριδίων (απογραφή ατομικής – ισολογισμός κ.λ.π.) Τώρα το 2021 έχει απλογραφικά βιβλία συνέπεια πτώσης τζίρου, και μέλη - διαχειριστές αυτής είναι πατέρας και υιός με ποσοστά 60% και 40% αντίστοιχα ( ο δεύτερος υιός αποχώρησε το 2016 δίνοντας πάλι με δωρεά το ποσοστό του σε πατέρα και αδελφό).

Το μέλος με ποσοστό 60% την 01/01/2022 συνταξιοδοτείτε και θέλει το άλλο μέλος (ποσοστό 40%) να πάρει το 100% της έδρας της Ο.Ε. και το τρίτο τέκνο αυτού να πάρει το 100% του υποκαταστήματος. (Δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις από 01/01/2022).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Πως θα γίνει η διάσπαση της έδρας και του υποκαταστήματος?

Β. Θα γίνει απογραφή – ισολογισμός (απλογραφικά βιβλία) και στα δύο και θα υπολογιστεί υπεραξία σε βάθος πενταετίας για να γίνουν πάλι δωρεές μεταξύ γονέα και τέκνων και μεταξύ αδελφών?

Δηλαδή ο ένας αδελφός θα έχει την σημερινή έδρα και ο άλλος το σημερινό υποκατάστημα.(ανεξάρτητες επιχειρήσεις)

Γ. Θα γίνει διακοπή της Ο.Ε. Μπορεί ο φορέας της έδρας να συστήσει μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχοντας την απογραφή – ισολογισμό της έδρας της υπό λύση εταιρείας?
Ευχαριστώ.