Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Συγχώνευση 1297 μεταβίβαση συμμετοχής και μεταβίβαση ακινήτου

Καλησπέρα.

1. Η εταιρία Α κάνει απόσχιση κλάδου της με τον Ν.1297 με εισφορά αυτού σε νέα εταιρία Β στην οποία θα είναι μέτοχος. Από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου που εισφέρεται, προκύπτει υπεραξία έστω ποσού 100.000,00€. Στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρίας Α, μετά τις εγγραφές προσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εκτιμηθείσα από εταιρία ορκωτών ελεγκτών αξίας τους, η συμμετοχή της στην Β εμφανίζεται στο ποσό των 200.000,00€, το οποίο αναλογεί στην καθαρά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Η εταιρία Α στην συνέχεια προβαίνει στην πώληση των μετοχών της στην Β σε άλλη εταιρία έστω για το ποσό των 300.000,00€

Ερώτημα: Για ποιο ποσό θα φορολογηθεί η Α; Για 300.000,00€ ή θα έχει και δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης της αξίας κτήσης της συμμετοχής και συνεπώς θα φορολογηθεί για 200.000,00€;

2. Αν υποθέσουμε ότι η υπεραξία αγορά ακίνητο της εταιρίας και η εταιρία Β μεταβιβάσει το ακίνητο για το ποσό των 200.000,00€, η αξία των 100.000,00€, με την οποία εμφανίζεται στα βιβλία της Β το ακίνητο, θα αναγνωριστεί φορολογικά;

Ευχαριστώ
Στο δεύτερο ερώτημα ήθελα να γράψω αφορά ακίνητο και όχι αγορά ακίνητο
Να επισημάνω ότι το ποσό των 200.000,00€ με το οποίο παρουσιάζεται στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρίας η συμμετοχής της στην επωφελούμενη, περιλαμβάνει και την εκτιμηθείσα υπεραξία του ακινήτου ποσού 100.000,00€. Επίσης, υποθέτουμε ότι για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του κλάδου δεν έγινε καμία άλλη προσαρμογή της αξίας τους παρά μόνο αυτή του ακινήτου. Σας γράφω ενδεικτικά τις εγγραφές στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρίας για τον εισφερόμενο κλάδο:

Χ Π
Ακίνητο (αναπόσβεστο κόστος κτήσης) 300.000,00
Ακίνητο (προσαρμογή σε τρέχουσα αξία) 100.000,00
Υποχρεώσεις 200.000,00
Αξία συμμετοχής στην επωφελούμενη 200.000,00
Διατυπώνω ξανά ορθά το 1ο ερώτημα:

Ερώτημα: Για ποιο ποσό θα φορολογηθεί η Α; Για 300.000,00€ ή θα έχει και δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης της αξίας κτήσης της συμμετοχής (200.000,00) και συνεπώς θα φορολογηθεί για 100.000,00€;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης