Μπορεί να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ μεγαλύτερη από το οχταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου εντός της πενταετίας από την σύσταση της με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 100% των μετόχων της ?