ΑΕ έχει προχωρήσει στην αγορά χρεογράφων από τράπεζα του εξωτερικού. Στο έντυπο της τράπεζας το προϊόν έχει χαρακτηριστεί ως Income (Hedged) Distribution Securities με execution type at market και δίνει κάθε μήνα ένα σταθερό ποσό το οποίο πιστώνεται στο λογαριασμό μας και εμείς το καταχωρούμε ως έσοδο στα βιβλία μας.

Έχει αρχικώς αναγνωριστεί στο κόστος κτήσης (τεμάχια επί τιμή κτήσης) πλέον λοιπών δαπανών και εξόδων της τράπεζας. Στα extrait που μας στέλνει κάθε μήνα η τράπεζα το αποτιμά με την τρέχουσα τιμή στο τέλος του μήνα. Πρέπει και εμείς να αναγνωρίζουμε στα αποτελέσματα μας κέρδη ή ζημίες ή θα το επιμετρήσουμε στο κόστος κτήσης αφού αφαιρεθούν τυχόν ζημίες απομείωσης όπως λέει το άρθρο 19 του 4308/2014?

Στην περίπτωση που πρέπει λογιστικά να αναγνωρίσουμε κέρδη ή ζημίες αυτές αναμορφώνονται?