οι κυπριακες εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων ειναι υποχρεωμένες να απογραφούν στο ΓΕΜΗ ?

εάν δεν είναι υποχρεωμένες να απογραφούν στο ΓΕΜΗ έχουν την δυνατότητα να απογραφούν ?