Γίνεται έναρξη ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών λιανικό εμπόριο .Υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την αγορά ταμειακής μηχανής καθώς για διάστημα άνω των δύο μηνών δεν πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία της καθώς θα προβεί σε επισκευές συντηρήσεις του καταστήματος?

Η προμήθεια του POS θα γίνει εντός μηνός από την αγορά της ταμειακής μηχανής?

Πρόστιμο επιβάλλεται όταν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν είχε προμηθευτεί pos όπως θα όφειλε?