Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ( Φορολογικός Κάτοικος Ολλανδίας ), εκδίδει παραστατικά με το Ολλανδικό Α.Φ.Μ. του, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ελλάδα, προς Νομικό Πρόσωπο, συγκεκριμένα για μουσική συναυλία στην Ελλάδα και γενικότερα καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ο ίδιος αναγράφει στα παραστατικά παρακράτηση φόρου 20%, το οποίο και κάνουμε παρακράτηση φόρου και αποδίδουμε με τα μηνιαία αρχεία και μηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων ( αναγράφοντας αλλοδαπός χωρίς Α.Φ.Μ. ). Το ερώτημα μας , είναι αν σωστά διενεργείτε παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια αυτά. Αν σωστά, γίνεται η παρακράτηση φόρου 20%, πως μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός , πίστωση φόρου για το εισόδημα της , που φορολογείτε στην Ολλανδία ?