Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:
1.Κυπριακή εταιρεία με αντικείμενο εργασιών (εργασίες γερανοφόρων μηχανημάτων) αναλαμβάνει μέσω υποκαταστήματος που έχει ιδρύσει στην Ελλάδα διάφορα σχετικά έργα.Το υποκατάστημα εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα για τα εσοδά του στην χώρα μας και διέπεται απο το ελληνικό φορολογικό δίκαιο.Τα μηχανήματα έργων καθώς και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν αγορασθεί απο την Κυπριακή εταιρεία και έχουν παραχωρηθεί στο ελληνικό υποκατάστημα για τις εργασίες του στη χώρα μας.Στο τέλος του έτους η κυπριακή εταιρεία εκδίδει προς το υποκατάστημα ένα τιμολόγιο που περιλαμβάνει στις χρεώσεις α)τους τόκους που επιβαρρύνεται το κεντρικό,απο την δανειακή σύμβαση για την αγορά των μηχανημάτων και των φορτηγών β)τις αποσβέσεις των ανωτέρω γ)τα ασφάλιστρα των μηχανημάτων όταν εκδίδονται στο κεντρικό δ)τις αμοιβές των διαχειριστών της εταιρείας που ασφαλίζονται στην Κύπρο ε)τις αμοιβές του εργατικού δυναμικού που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα με απόσπαση απο την Κύπρο,όπου και είναι ασφαλισμένοι.Για όλες τις ανωτέρω χρεώσεις το φπα θα αποδοθεί στην χώρα μας μέσω χρεωπίστωσης και θα συμπληρώσω πίνακα VIES? Έχει σημασία το είδος των χρεώσεων για την χρεωπίστωση αυτή?Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο του υποκαταστήματος ,για το ύψος των χρεώσεων αυτού του τιμολογίου?Θα ζητηθεί αιτιολόγηση με τις αντίστοιχες δαπάνες που έχουν επιβαρρύνει το κεντρικό?
2.Όταν υποκατάστημα σε χώρα της Ε.Ε αγοράσει μηχάνημα μεγάλης εμβέλειας και όγκου που έχει ως σκοπό την διάτρηση και κοπή λαμαρινών που ευθύς εξαρχής τοποθετείται στο κεντρικό της ημεδαπής,υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται τιμολόγιο μίσθωσης του μηχανήματος απο το υποκατάστημα(χώρα Ε.Ε) σε κεντρικό ημεδαπής?Το ΦΠΑ θα αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω χρεωπίστωσης και θα συνταχθεί πίνaκας VIES?
3.Όταν στην θέση του μηχανήματος είναι μεταφορκό μέσο μπορεί πάλι να εκδοθεί τιμλόγιο ενοικίασης απο το υποατάστημα στο κεντρικό και να συμπληρωθεί πίνακας VIES με αντίστοιχη χρεωπίστωση του ΦΠΑ?