Καλημέρα σας
Ανώνυμη εταιρεία (Α) με 2 κλάδους δραστηριότητας (Α1+Α2) θέλει να προχωρήσει σε απόσχιση του ενός κλάδου της (Α1) και στη εισφορά του κλάδου αυτού σε άλλη λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία (Β) (απόσχιση με απορρόφηση). Η διασπόμενη ΑΕ (Α) θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τον άλλο κλάδο δραστηριότητας της (Α2). Για την εργασία αυτή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 54-57 και 70 του Ν.4601/2019. Πρόθεση της διοίκησης είναι ο ισολογισμός-λογιστική κατάσταση της απόσχισης να συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2020 και προβλεπόμενη ημερομηνία καταχώρηση της έγκρισης της διάσπασης και απορρόφησης στο ΓΕΜΗ η 31/7/2021.
Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα :
1. οι πράξεις του διασπώμενο κλάδου (Α1) που θα πραγματοποιηθούν στο ενδιάμεσο διάστημα 1/1/2021-31/7/2021 αποτελούν πράξεις που θα μεταφερθούν στην επωφελούμενη εταιρεία (Β) ή θα παραμείνουν στη διασπώμενη εταιρεία (Α) ?
2. έχουμε τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 να αποφασίσουν τα ΔΣ των δύο εταιρειών οι πράξεις του μεσοδιαστήματος (1/1/2021-31/7/2021) να λογιστούν σαν πράξεις της επωφελούμενης εταιρείας (Β) ?
3. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν.2166/1993 για το παραπάνω θέμα των εγγραφών και γενικά για λοιπές φορολογικές διατάξεις ? Ο Ν. 2166/19936 είναι σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4601/2019 ?
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.