Δεδομένα: Η “ΑΛΦΑ Α.Ε” με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα, στην οποία μέτοχος είναι η “ΒΗΤΑ ΑΕ” με ποσοστό 99% και λοιπά φυσικά πρόσωπα με ποσοστό 1%, κάνει μερική διάσπαση (άρθρο 56 Ν.4601/2019 και άρθρο 54 Ν.4172/2013) με σύσταση νέας εταιρίας της “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ” στην οποία εισφέρεται ο κλάδος της Θεσσαλονίκης ο οποίος περιλαμβάνει μία ξενοδοχειακή μονάδα. Μέτοχοι της νέας εταιρίας θα είναι η “ΒΗΤΑ ΑΕ” με ποσοστό 99% και τα λοιπά φυσικά πρόσωπα με ποσοστό 1%.

Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, η “BHTA AE” μεταβιβάζει στην “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ AE” το ποσοστό που κατέχει στην “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ” έναντι τιμήματος έστω 5.000.000,00€.

· Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα α) περιλαμβάνονται στους τύπους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/96, β) είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και γ) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.

Ερώτημα:

α) Το ποσό το οποίο θα εισπράξει η “ΒΗΤΑ ΑΕ” από την μεταβίβαση της συμμετοχής της στην “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΕ”, μπορεί να τύχει απαλλαγής από την φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του Ν.4172/2013 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα στην παρ.2 της Ε.2057/2021 σχετικά με τον χρόνο διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής αλλά και στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 α του άρθρου 70 του Ν.4601/2019;

β) Εάν αντί για μερική διάσπαση λάβει χώρα απόσχιση κλάδου έτσι ώστε μετά την απόσχιση μέτοχος της “ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ ΑΕ” να είναι η “ΑΛΦΑ ΑΕ”, τότε το ποσό που θα μεταβιβάσει η “ΑΛΦΑ ΑΕ” στην “EΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΕ” θα τύχει απαλλαγής από την φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του Ν.4172/2013 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα στην παρ.2 της Ε.2057/2021 σχετικά με τον χρόνο διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής αλλά και στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 α του άρθρου 70 του Ν.4601/2019;