Ανώνυμη εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με επιστροφή στους μετόχους ακινήτου που έχει στην κατοχή της. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 500.000, η αναπόσβεστη αξία του ακινήτου 1 ευρώ και έστω η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου 400.000.
Ποιοι φόροι προκύπτουν από την παραπάνω ενέργεια?
Ποιοι οι φόροι αν η εκτίμηση του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το μετοχικό της κεφάλαιο, έστω 600.000?