Ανώνυμος εταιρεία απορροφά ομόρρυθμο εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019.

Η εκτίμηση της αξίας και ο ισολογισμός της ομορρύθμου εταιρείας έγινε την 31/10/2020.

Έγιναν στο ΓΕΜΗ οι πρέπουσες ανακοινώσεις (Έκθεση εκτίμησης, Σχέδιο συγχώνευσης)

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συμβολαιογραφική πράξη απορρόφησης.

Ερωτάται:

Η φορολογική δήλωση που θα υποβάλλει η ομόρρυθμος εταιρεία θα περιλαμβάνει τα έσοδα και έξοδα μέχρι την 31/10/2020;

Τα έσοδα και έξοδα της ομορρύθμου εταιρείας από την 01/11/2020 μέχρι και την ολοκλήρωση της απορρόφησης θα μεταφερθούν στην ανώνυμη εταιρεία και θα δηλωθούν με την φορολογική δήλωση του έτους ολοκλήρωσης της απορρόφησης;