Επιχείρηση από 01/01/2019 έως σήμερα δεν κατάβαλε χρεολύσια για την υποχρέωση του δάνειου της και στα βιβλία της σήμερα έχει το υπόλοιπο τις 31/12/2018 όπως αυτό προκύπτουν από την καρτέλα του δανείου.

Σήμερα έρχεται σε ρύθμιση με την τράπεζα με εξωδικαστικό συμβιβασμό ρυθμίζοντας το δάνειο της και τράπεζα καταλογίζει τόκους με ημερομηνία την 19/03/2021

Ερώτημα Οι τόκοι Φορολογικά θα εκπέσουν το 2021 η θα μεριστούν και πως στα έτη που ανάγονται

(Επισυνάπτω την καρτέλα δανείου)

Με εκτίμηση

Ευχαριστώ