Ημεδαπή Πλοιοκτήτρια εταιρεία με απλογραφία βιβλία του Ν. 959/1979 με πλοίο (Ελληνική Σημαία) που εκτελεί ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων εντός της Ελλάδος έχει Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων (Χρήσεων 2019 και προγενεστέρων). Πήρε απόφαση η Γ.Σ. (15.10.2020) να τα διανείμει εντός του 2020. Από το καταστατικά προβλέπεται ο σχηματισμός Υπόλοιπου Κερδών. Το υπόλοιπο των κερδών έχει σχηματιστεί αποκλειστικά από ναυτιλιακές δραστηριότητες.

1) Οφείλει φόρο μερισμάτων; Αν ναι με τι συντελεστή;
2) Υφίσταται υποχρέωση Υποβολής Μηνιαίας και Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών Μερισμάτων; Αν ναι σε ποιόν κωδικό θα δηλωθεί;
3) Σε ποιόν κωδικό θα δηλωθούν τα μερίσματα στην δήλωση Ε1 των φυσικών προσώπων- μετόχων;
4) Στα μερίσματα θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης ειδικά για την χρήση του 2020, δεδομένης της προσωρινής αναστολής; Δεν τίθεται θέμα τεκμήριων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια.