Ποια είναι η διαδικασία συγχώνευσης δύο ΟΕ (μίας μικρής και μία μεγάλης)
και ποια της απορρόφησης της μικρής ΟΕ από την μεγάλη ΟΕ;
Οι δύο ΟΕ έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με παραγωγή, χονδρική και λιανική πώληση.
Στα εταιρικά κεφάλαια των δύο ΟΕ συμμετέχουν οι ίδιοι ακριβώς εταίροι με ακριβώς τα ίδια ποσοστά συμμετοχής και στα δύο εταιρικά κεφάλαια.
Ο κύκλος εργασιών της μεγάλης ΟΕ είναι δεκαπλάσιος της μικρής ΟΕ.
Η μικρή ΟΕ δεν έχει ακίνητο στην ιδιοκτησία της.