Εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου (Τρίτη Χώρα πλέον) εκπονεί αρχιτεκτονική μελέτη για λογαριασμό Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας η οποία έχει έδρα την Ρόδο.

Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά την διαμόρφωση της ιδιόκτητης ξενοδοχειακής μονάδας της παραπάνω εταιρείας .

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Νόμου 2859/2000 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας η Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα προβλέπει:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ποια είναι η διαδικασία της τακτοποίησης του αναλογούντος ΦΠΑ;

Τον χρεώνει ο παρέχων την υπηρεσία, με το ποσοστό του ελληνικού ΦΠΑ (24%) και τον αποδίδει αλλά που ;;; ή ο παρέχων την υπηρεσία λογω εξαγωγής δεν χρεώνει ΦΠΑ και ο λήπτης τον αντιστρέφει χρεοπιστώνοντας τον;;;;