ΔΕΥΑ συνάπτει συμβάσεις προμήθειας υλικών ή συμβάσης εκτέλεσης έργων/μελετών οι οποίες ξεκινούν στην τρέχουσα χρήση και εκτείνονται και στην επόμενη με την τιμολόγηση να γίνεται ανά τακτές περιόδους και στις δύο χρήσεις ή εξολοκλήρου στην επόμενη χρήση αναλόγως τα συμφωνηθέντα.
Ποια η ορθή λογιστική απεικόνιση των πληρωμών ανά χρήση ώστε να επιμερισθεί ορθά το κόστος και να βαρύνει ανάλογα τις οικονομικές καταστάσεις?