Αγαπητοί συνεργάτες καλησπέρακαι καλή και δημιουργική Χρονιά,

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν με βάση την ερμηνευτική απόφαση Ε2206/2020 παράγραφος 2 εδάφιο 3 μία εταιρεία που τηρεί τα ΔΠΧΑ χαρακτηρίζει τις μισθώσεις της στις οποίες εμφανίζεται ως μισθωτής, με βάση τα όσα ορίζει το ΔΠΧΑ 16 για τους εκμισθωτές ή υποχρεωτικά οι μισθώσεις τις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές και για φορολογικούς σκοπούς