Εταιρεία Ι.Κ.Ε. έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας ως Μονάδα Αιμοκάθαρσης και εμπορία ιατρικών ειδών . Η επιχείρηση υπάγεται σε Φ.Π.Α.

Μέχρι σήμερα και λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας , η εταιρεία έχει διενεργήσει κατασκευές επί του μισθωμένου κτιρίου και αγορές μηχανημάτων , μεταφορικών μέσων και επίπλων με αποτέλεσμα το φπα να είναι πιστωτικό κοντά στις 80.000,00 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί .

Βάσει της ΠΟΛ.1100/24.6.2010 , οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης υπάγονται στην απαλλαγή του ΦΠΑ .

Ερώτηση : Α) Για το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ , θα πρέπει να γίνει διακανονισμός για την χρήση 2020 , μέσω της περιοδικής δήλωσης φπα Μαρτίου 2021 , ή επειδή δεν υπάρχουν εκροές 2020 ( ούτε υπαγόμενες , ούτε μη υπαγόμενες ) ο διακανονισμός δεν μπορεί να γίνει ;

Β) Το ποσό που θα προκύψει στην περιοδική ΦΠΑ από τον διακανονισμό ( όποτε αυτός γίνει ) θα το περάσω ως έξοδο στον λογαριασμό 63.98.08 ; Αναγνωρίζεται φορολογικά ;

Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.