Ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 στον Α Κύκλο της Γενικής Επιχειρηματικότητας με επενδυτικό σχέδιο ύψους €1.765.526,94 και είδος ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Εγκρίθηκε (στην απόφαση ένταξης) τα Ίδια Κεφάλαια θα προέλθουν αποκλειστικά από ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών και όχι από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητά.

Η εταιρεία με δεδομένο ότι έχει προβεί στην απαιτούμενη ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών και με δεδομένο ότι έχει ιδιαίτερα υψηλό μετοχικό κεφάλαιο, και ταμειακά διαθέσιμα, θέλει να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίο και διανομή του στους μετόχους.

Επιβεβαιώστε μας ότι με βάση τα ανωτέρω ,και με δεδομένο ότι δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται οιοδήποτε κώλυμα αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο στον οποίο έχει υπαχθεί ή/και πιθανότητα απένταξης από αυτόν, σε περίπτωση που προβεί στην υλοποίηση της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και τη διανομή του στους μετόχους.