Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Έκδοση τιμολογίου και χρέωση ΦΠΑ

Σήμερα μήνα Νοέμβριο 2020,διαπιστώσαμε ότι έχουμε εκδόσει ΤΠΥ για τον μήνα Νοέμβριο 2015 με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%,αντί του ορθού 23%.

Στο τιμολόγιο που θα εκδώσουμε προς τον πελάτη μας ,με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2020,και θα χρεώσουμε την διαφορά του ΦΠΑ (καθόσον δικαιούται να εκπέσει τον ΦΠΑ κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η χρήση δεν έχει παραγραφεί),

1) Πως θα πρέπει στο τιμολόγιο μας με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2020, να περιγράφουμε την χρέωση αυτή , και

2) Ο πελάτης μας που θα λάβει το τιμολόγιό μας με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2020,θα πρέπει να υποβάλλει τροποποητική δήλωση που θα ανάγεται στον μήνα Νοέμβριο 2015,ή κάτι άλλο ?

Παρακαλώ για την το δυνατό σύντομη απάντησή σας

Ευχαριστώ

Β.Κ.

Κατά τα ΕΛΠ προβλέπεται η έκδοση  (συμπληρωματικού) τιμολογίου για χρέωση Φ.Π.Α. όταν για οποιοδήποτε λόγο υπολογίσθηκε λανθασμένα ο φόρος στο αρχικό τιμολόγιο (σχετ. και  η παρ. 8.3.1. της ΠΟΛ 1003/2015). 

Ο φόρος από τον εκδότη του συμπληρωματικού τιμολογίου, θα πρέπει να αποδοθεί στο χρόνο έκδοσης του αρχικού τιμολογίου με τις ανάλογες προσαυξήσεις (άρθρα 16 έως 18 ΦΠΑ).

 

Σε σχέση με τον λήπτη, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά   το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 (παρ. 3 άρθρου 30 ΦΠΑ). Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16, είναι ο χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ΦΠΑ. Θεωρούμε ότι ο λήπτης του συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου, θα πρέπει να προβεί στην υποβολή των ανάλογων τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου να έχει δικαίωμα έκπτωσης του επιπλέον φόρου που χρεώνεται, εφόσον δεν έχει παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα.

Συνέχεια του ερωτήματός μου,παρακαλώ απαντήστε μου στα παρακάτω ερωτήματά μου

1) Έχει παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα που θα χρεωθεί Ο λήπτης του συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου, που θα εκδοθεί από τον εκδότη με ημερομηνία μηνός 2021 και θα αφορά περιόδους των ΦΕ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ?

2) Ο λήπτης του συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου, που θα εκδοθεί από τον εκδότη με ημερομηνία μηνός 2021 και θα αφορά περιόδους των ΦΕ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,εκτός του ότι θα πρέπει να προβεί στην υποβολή των ανάλογων τροποποιητικών δηλώσεων φπα προκειμένου να έχει δικαίωμα έκπτωσης του επιπλέον φόρου που χρεώνεται, τι εγγραφές θα πρέπει να κάνει στα βιβλία του ? (διπλογραφικό σύστημα).

3) Θα υπάρχει πρόβλημα στον λήπτη σχετικά με τις υποβληθείσες Φορ. δηλ των ετών αυτών , και εάν ναι τι ενέργειες πρέπει να κάνει ?

Μετά την ισχύ του νόμου 4174/2013, το δικαίωμα παραγραφής συμψηφισμού (έκπτωσης)  ή επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που γεννάται μετά την 1/1/2014, παραγράφεται πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης (άρθρου 42§4 και 36§§1,2  του ΚΦΔ Ν.4174/2013).

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, για διαχ/κές περιόδους πριν τη θέση σε εφαρμογή του Ν.4174/2013, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του ΦΠΑ (δηλαδή τριετής χρόνος παραγραφής).   

Όπως αναφέραμε και στην αρχική μας απάντηση, σε σχέση με τον λήπτη, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά   το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 (παρ. 3 άρθρου 30 ΦΠΑ). Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16, είναι ο χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ΦΠΑ. Για την υποβολή των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 54 του ΦΠΑ,  εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα τιμολόγια θα καταχωρηθούν στο έτος έκδοσής τους σε λογαριασμούς που θα υποδεικνύεται, ανά έτος  η χρέωση του ΦΠΑ. Για παράδειγμα, για τη χρέωση της διαφοράς του ΦΠΑ που αφορά τα τιμολόγια του 2015, προτείνεται να πιστωθεί  ο λογαριασμός 54.00.70.1524 «ΦΠΑ εμπορευμάτων – χρέωση διαφοράς συντελεστή 2015» σε χρέωση του λογαριασμού πελάτη. Αντίστοιχα, ο λήπτης θα χρεώσει τον λογαριασμό 54.00.20.1524 «ΦΠΑ εμπορευμάτων  - χρέωση διαφοράς συντελεστή 2015» σε πίστωση το λογαριασμού προμηθευτή.

 

Θεωρούμε ότι ο λήπτης του συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου, θα πρέπει να προβεί στην υποβολή των ανάλογων τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου να έχει δικαίωμα έκπτωσης του επιπλέον φόρου που χρεώνεται. Τονίζεται ότι για την έκπτωση του ΦΠΑ πέραν της βεβαίωσης περί υποβολής έναρξης εργασιών,  αρκεί το νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν (περ. β΄παρ. 1 άρθρου 32 ΦΠΑ).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης