Ιδιωτικός υπάλληλος –Μισθωτός – επιθυμεί τα βιβλία που έχει γράψει, να τα προωθήσει ο ίδιος. Θα τυπωθούν στο τυπογραφείο και θα λάβει το σχετικό παραστατικό της δαπάνης. Στην συνέχεια θα τα προωθήσει ο ίδιος είτε μέσω βιβλιοπωλείου είτε μέσω παρουσίασης είτε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π. δηλαδή θα τα εκμεταλλευτεί ο ίδιος (αυτοεκδότης) με κόστος δικό του .

Το 1ο ερώτημα είναι :

Μπορεί να αποφύγει την έναρξη δραστηριότητας ? και ότι υποχρέωση προκύπτει?

Δηλαδή, προβλέπεται κάποια άλλη δυνατότητα φορολόγησης χωρίς έναρξη στην Δ.Ο.Υ.

Κατά την άποψη μας , Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης, το εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα αντιμετωπίζεται κατ’ αρχά ως εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 38 Κ.Φ.Ε) και υπό προϋποθέσεις ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης για Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ισχύουν:

Με ρητή διάταξη της περ. γ’ της παρ. 1 του αρθ. 39 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π) εξαιρούνται της τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης παραστατικών, μεταξύ άλλων, «οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα» (αρθ. 39 παρ. γ Ν.4308/2014). Το ανωτέρω ισχύει ανεξάρτητα από το ύψος των δικαιωμάτων που εισπράττουν τα παραπάνω πρόσωπα.

Αντιθέτως, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, συναφή ή μη με τα δικαιώματα που κατέχουν, εκδίδουν (σε κάθε περίπτωση) παραστατικό για την είσπραξη των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει τυπώσει το βιβλίο του και έχει λάβει προμήθεια από τις πωλήσεις από τον εκδοτικό οίκο.(θα το δηλώσει στο Ε1 εντυπο, πίνακας Δ1 κωδικός 671 ,672. Έως εδώ εντάξει.)

Το 2o ερώτημα είναι το παρακάτω:

Θα έχει στα χέρια του κάποια βιβλία από αυτά που τύπωσε για φίλους, γνωστούς κ.λ.π .Ίσως κάποιοι επιθυμούν απόδειξη. Θα μπορεί να εκδώσει κάποιο παραστατικό εάν χρειαστεί , να πουλήσει και ο ίδιος,τα βιβλία του? παραμένοντας πάντα στο ίδιο καθεστώς φορολόγησης που μου αναφέραμε.