Πελάτης , μας έθεσε το παρακάτω ερώτημα :

Θα θέλαμε τις πληροφορίες σας, σχετικά με μία, κατά κάποιον τρόπο, τριγωνική συναλλαγή.

Συνεργαζόμαστε με μία εταιρεία στην Κίνα , η οποία παράγει καλώδια. Εμείς, σαν επιχείρηση, αγοράζουμε τα καλώδια αυτά και τα μεταπουλάμε σε πελάτη μας (Π), ο οποίος έχει πλοίο στην Κίνα . Σας αναφέρω, ότι ο πελάτης μας (Π) είναι ναυτιλιακή εταιρεία. Επίσης, ο εν λόγω πελάτης (Π) θα μπορούσε να έχει έδρα στην Ελλάδα και το πλοίο στην Κίνα.

Με βάση το ειδικό καθεστώς που έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, τα ερωτήματα μας είναι τα εξής:

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουμε και τι διαδικασίες προβλέπονται, για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή?
Αν προβλέπεται, να έχουμε ΑΦΜ στην Κίνα με αντιπρόσωπό μας, προκειμένου να γίνονται οι συγκεκριμένες συναλλαγές?