Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:

ΑΕ ενοικιάζει ακίνητο και βάση συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του 1/2 του χαρτοσήμου

1) Η ΑΕ υποχρεούται στην μηνιαία λογιστικοποίηση του εσόδου του ενοικίου ή έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την λογιστικοποίηση του εσόδου ολόκληρης της χρήσης την 31/12;

2) Με δεδομένο ότι ο εκμισθωτής (ΑΕ) έχει την υποχρέωση καταβολής προς το δημόσιο ολοκλήρου του ποσό του χ/μου (3,6%) και το οποίο βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ν) ποια η καταλληλότερη λογιστική εγγραφή μια που στον 54-04-04 (ΕΛΠ) έχει καταχωρηθεί το μισό ποσό προς απόδοση;

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση