πώς θα απεικονισθεί λογιστικά ο μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στο λογιστικό άρθρο ,ποιοί λογ σμοί θα χρησιμοποιηθούν΄;