Εταιρεία ως υπεργολάβος, ανέλαβε την κατασκευή ταρτάν γηπέδου από τον εργολάβο, ΑΤΕ του δημόσιου έργου , το έτος 2018 το οποίο τιμολογήθηκε εντός του ίδιου έτους με αξία 55000,00 ευρώ Όμως η επιβλέπουσα αρχή έκρινε το έργο με κακοτεχνίες και ακατάλληλο με συνέπεια ο εργολάβος να μην πληρώνετε από τον κύριο του έργου..Ακολούθησαν εξώδικες διαμαρτυρίες και προσκλήσεις του εργολάβου στον υπεργολάβο για επιστροφή του πληρωτέου ποσού . Ο υπεργολάβος εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο εντός του 2019 αξίας 12000,00 και εντός του 2020 ο υπεργολάβος προβαίνει σε καταθέσεις του υπολοιπομενου ποσού πλέον ρήτρας και εξόδων δικηγόρων, μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός και η απεικόνιση όλων των παραπάνω όσον αφορά τα ΕΛΠ τη φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ? πότε θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις για όλα τα παραπάνω?