Δ.Ε.Υ.Α. συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., μετά από έλεγχο εταιρίας ορκωτών, οι οποίο συντάσσουν και υπογράφουν έκθεση ελέγχου. Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις υπογράφουν για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α., ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάμενός του Οικονομικού Τμήματος, ο οποίος όμως είναι κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτεχνικού ΄Β τάξης.
Ερωτάται:
α) Δύναται να υπογράψει ο εν λόγω υπάλληλος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ή απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας Ά τάξης?
β) Εάν τις καταστάσεις τις υπογράψει εξωτερικός συνεργάτης-λογιστής Ά τάξης, θα υπάρξει θέμα σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο?