Γερμανική Εταιρεία (μη κερδοσκοπική) θέλει να αποσπάσει εργαζόμενο της σε ελληνική εταιρεία (επίσης μη κερδοσκοπική). Για την απόσπαση έχει εκδοθεί το έντυπο Α1 για τον εργαζόμενο.
1. Θα πρέπει καταρχήν να δηλωθεί ο εργαζόμενος στο ΣΕΠΕ και ΙΚΑ? Και εάν ναι, από τον Γερμανό εργοδότη ή από την ελληνική εταιρεία στην οποία θα εργάζεται?
2. Ο μισθός του εργαζομένου θα πληρώνεται από την γερμανική εταιρεία απευθείας στον εργαζόμενο. Συνεπώς δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου στον μισθό του εργαζόμενου. Ο φόρος πως θα αποδοθεί στις φορολογικές αρχές? Με την ετήσια φορολογική δήλωση?
3. Και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει η γερμανική εταιρεία /εργοδότης ή η ελληνική εταιρεία κατά περίπτωση ενώπιων των ελληνικών αρχών (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΔΟΥ) για την δήλωση του εργαζομένου ο οποίος θα εργάζεται στην ελληνική εταιρεία?
Σε απάντηση σας σε αντίστοιχο ερώτημα στις 24/05/2017 αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθεί έγγραφη δήλωση με τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργαζομένου. Τα στοιχεία της επιχείρησης αφορούν την ελληνική ή την αλλοδαπή επιχείρηση?
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή πρέπει να υποβληθούν χειρόγραφα?

Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας.