Ανώνυμη εταιρεία που στις 31.12.2019 εμφάνιζε στην Καθαρή Θέση της α) μετοχικό κεφάλαιο € 500.000 και β) ζημιές εις νέο ποσό € (150.000) καταρτίζει λογιστική κατάσταση με ημερομηνία 30.9.2020 η οποία εμφανίζει κέρδη μετά φόρων € 250.000.Σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν 4548/2018 παρ.2. για το προμέρισμα αναφέρεται «Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159» Η ανωτέρω παράγραφος 2 του άρθρου 159 αναφέρει « Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό..»
ΕΡΩΤΗΜΑ Επειδή η τελευταία χρήση που έχει λήξει σύμφωνα με το άρθρο 159 είναι η 31.12.2019 κατά την οποία η εταιρεία εμφάνισε ζημιές εις νέο € (150.000) η εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει στους μετόχους της ως προμέρισμα το ποσό των € 100.000 ( € 250.000-€ 150.000)?