Μοονοπρόσωπη ΕΠΕ είχε κέρδη για 5 χρήσεις (2011-2015), ζημίες για τη χρήση 2016 και επίσης κέρδη για τις χρήσεις 2017-2019. Από τα ανωτέρω κέρδη δεν διένειμε μέισμα για καμία χρήση και αυτά αποτυπωνονται στο λογαρισμό ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ . Θα ήθελα τη γνώμη σας 1) κατά πόσο η μη διιανομή μερίσματος για τις ανωτέρω χρήσεις είναι νόμιμη και φορολογικά ανεκτή και 2) εάν η λογιστική ζημία χρήσης 2016 η οποία αποτυπώνεται σε λογαρισμό ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ μπορεί νόμιμα να συμψιφιστεί τόσο με τα λογιστικά κέρδη πριν από αυτήν (2011-2015) όσο και με τα επόμενα κέρδη (2017-2019). Ευχαριστώ εκ των προτε΄ρων.