Η Α ΙΚΕ θα ενοικιάσει ένα ξενοδοχείο από μια ΑΕ για 20 χρόνια. Η ΙΚΕ θα παραχωρήσει το management στην ΙΚΕ Β . Συμφωνούν η Α ΙΚΕ να πληρώνει μόνο το ενοίκιο για το ξενοδοχείο στην ΑΕ. Η Β ΙΚΕ έχει υποχρέωση να καλύπτει όλα τα έξοδα του ξενοδοχείου (αγορές πρώτων υλών , λογαριασμούς κοινής ωφελείας , Μισθοδοσίες κτλ) . Συμφωνείται να μοιραστούν τα κέρδη κατά ½ στην κάθε ΙΚΕ. Κατά την διάρκεια της συμφωνίας μεταξύ των ΙΚΕ η οποία θα είναι 20ετης θα γίνουν εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου τις οποίες θα επιβαρυνθεί η Β ΙΚΕ. Η ΙΚΕ Α θα εκδίδει τιμολόγιο προς την ΙΚΕ Β για το ποσό των κερδών που θα λαμβάνει από την ΙΚΕ Α.

1) Είναι σωστός ο λογιστικός χειρισμός;

2) Τα κτίρια και οι βελτιώσεις αυτών θεωρούνται άυλο περιουσιακό στοιχείο και υπόκεινται σε απόσβεση η οποία είναι ίση με την διάρκεια της σύμβασης;

3) Μπορεί η Β ΙΚΕ να τα παρουσιάσει ως πάγια;

4) Θεωρούνται ως συνδεδεμένες οι 2 ΙΚΕ ;

5) Ποιος είναι ο προτεινόμενος από εσάς λογιστικός χειρισμός

6) Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουν προσοχή οι συμβαλλόμενοι;

Παρακαλώ για το όσο ποιο δυνατόν σύντομο χρονικό διάστημα απάντησης γιατί πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι εργασίες.

Ευχαριστώ