Νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την εκμετάλλευση ξενοδοχείου απασχολούσε 2 άτομα προσωπικό από το 2014 με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Την 01/03/2020 το Νομικό πρόσωπο αποφασίζει να μισθώσει το ξενοδοχείο ως σύνολο σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Στο μισθωτήριο συμβόλαιο που υπεγράφη δεν συμπεριελήφθη όρος για την μεταφορά του προσωπικού στην μισθώτρια επιχείρηση.
Ερωτάται:
1. Αν το προσωπικό που απασχολούσε η εκμισθώτρια επιχείρηση εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 .
2. Επίσης αν εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 και η Μισθώτρια εταιρεία,(η οποία μισθώτρια λειτούργησε το ξενοδοχείο από 27/07/2020 και προσέλαβε καινούργιους εργαζόμενους χωρίς όμως την πρόσληψη των 2 πρώην εργαζόμενων της εκμισθώτριας.

3.Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από την εκμισθώτρια (πρώτο εργοδότη).
Να σημειωθεί ότι ο πρώτος εργοδότης (εκμισθωτής) , λόγω καθυστέρησης της λειτουργίας από τον δεύτερο εργοδότη (μισθωτή),λόγω covid-19 , έβαζε τους εργαζόμενους μέχρι και τον Ιούλιο σε αναστολή. Τελος οι εργαζόμενοι αυτοί , έχουν ασκήσει αγωγή κατά του νέου εργοδότη.

4.Τι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις υποχρεώσεις ενός εκάστου των συμβαλλόμενων , με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή ?

Ευχαριστώ.