Στο άρθρο 39 ν. 4387/2016 ορίζονται τα εξής: 8. Οι παράγραφοι 1-7 εφαρμόζονται και: α) στους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, β) στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, γ) στους διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, δ) στον μοναδικό εταίρο Μο-νοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 9. Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 Ερωτάται: 1. Υγειονομικός (ιατρός) ο οποίος αμείβεται μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών από ιδιωτική κλινική. Δεν έχει άδεια λειτουργίας ιατρείου παρά μόνο φορολογική έδρα (πχ σε ένα δωμάτιο στην κατοικία του). Εάν ο υγειονομικός αυτός εκδώσει φορολογικά παραστατικά σε περισσότερα των δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πχ σε κάποιους ιδιώτες ασθενείς που περιστασιακά θα τύχει να δει), τότε θα εφαρμοστεί το 39 παρ. 9 και δε θα γίνει κράτηση εισφοράς από την κλινική? Ποία η έννοια της διατυπώσεως για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα αναφορικά με τους ιατρούς? Απασχόληση σε φυσικό πρόσωπο εννοείται και ο ιδιώτης ασθενής? Ποιά η έννοια της παράλληλης άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρεται στην εγκύκλιο Δ.15/Δ΄/44797/1191/25-11-2019? 2. Υγειονομικός (ιατρός) ο οποίος αμείβεται μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών από ιδιωτική κλινική. Έχει άδεια λειτουργίας ιατρείου από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρός αυτός εκδίδει φορολογικά παραστατικά (αποδείξεις στους ασθενείς του). Άρα το εισόδημα του ιατρού αυτού προέρχεται από την απασχόλησή τους σε περισσότερα των δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα? Και επομένως εφαρμόζεται το 39 παρ. 9 και δε θα γίνει κράτηση εισφοράς από την κλινική? Στο άρθρο 36 ν. 4387/2016 ορίζονται τα εξής: iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α 167), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 .Ερωτάται:1. Υγειονομικός (ιατρός) είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε τμήμα κλινικής και με βάση το ν. 4600/2019 πρέπει για τις υπηρεσίες αυτές να απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μερικής απασχόλησης). Ο ίδιος ιατρός προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες πέραν της επιστημονικής υπευθυνότητας και αμείβεται μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών από την ιδιωτική κλινική. Και για την αμοιβή αυτή θα καταβληθούν υποχρεωτικά εισφορές του άρθρου 38? Εάν αυτές τις επιπλέον υπηρεσίες τις παρέχει κατά πράξη και περίπτωση ή έχει πάνω από δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τα οποία προέρχεται το εισόδημά του (πέραν της εξαρτημένης εργασίας) με δελτίο παροχής υπηρεσιών, τί γίνεται? Θα κρατηθούν και πάλι εισφορές? Στην ουσία το ερώτημα είναι ποια η σχέση του άρθρου 39 παρ. 8 και 9 με το άρθρο 36. Πώς ερμηνεύονται συνδυαστικά? Σε περίπτωση που ο ιατρός παρέχει και εξαρτημένη εργασία στην ίδια κλινική εξετάζονται ή όχι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 8 και 9?Ευχαριστώ