Για τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του προσωρινού πλαισίου που και πως πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος ΙΙ των σχετικών αποφάσεων? Αν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή ανεξάρτητη επιχείρηση δεν απαιτείται υπ. δήλωση λογιστή, παρα μόνο το πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, σωστά? Επίσης για επιχείρηση που έχει ενταχθεί και στις 3 έως τώρα φάσεις επιστρεπτέας πρέπει να αποστείλει 3 διαφορετικές φορές τα ίδια δικαιολογητικά (μία για κάθε επιστρεπτέα) και μέχρι ποια ημερομηνία?