Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας -ΚΑΔ 93.29. 19.01 - Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ.γάμων και συναφών) διοργάνωσε στην Ελλάδα εταιρικές εκδηλώσεις εταιρειών με έδρες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, (Αγγλία, Κύπρος, Βουλγαρία). Η επιχείρηση για την αμοιβή της εξέδωσε κανονικά τιμολόγια στις επωνυμίες των εταιρειών και εισέπραξε τα αντίστοιχα ποσά. Τα ποσά τα συμπεριέλαβε στα έσοδά της,στις δηλώσεις του ΦΠΑ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ΚΑ 345) και υπέβαλε και τον ¨Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών¨ - Φ 4- στους αντίστοιχους μήνες. Το μικρότερο ποσό είναι 1.800,00€ και το μεγαλύτερο 8.500,00€.

Η επιχείρηση ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2017 και 2018 και ο ελεγκτής ζητάει να του προσκομίσουμε τα συμφωνητικά. Η επιχείρηση δεν έχει υπογράψει συμφωνητικά για καμία από αυτές τις εργασίες.

Το ερώτημα είναι εάν από ποια φορολογική διάταξη είναι υποχρεωτική η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού και εάν ναι ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση.