Καλησπέρα σας
Θα ήθελα τις εξής διευκρινήσεις (για ανώνυμη εταιρεία)

1. Σε περίπτωση ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου έχω καταλάβει ότι υπάρχει η διάκριση αν το ασφάλιστρο καταβάλλεται και βαρύνει τον εργοδότη ή αν καταβάλλεται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου. Στη πρώτη περίπτωση το ασφάλιστρο αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία ως παροχή σε είδος για ποσά πάνω από € 300. Η εταιρεία πρέπει να το συμπεριλάβει στις βεβαιώσεις αποδοχών για να εμφανιστεί στη δήλωση εισοδήματος του εργαζομένου. Στη δεύτερη περίπτωση δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία ως παροχή σε είδος ανεξαρτήτου ποσού και η εταιρεία θα αφαιρέσει από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, πέραν από τις νόμιμες κρατήσεις για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, και τις ανωτέρω κρατήσεις για ασφάλιστρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. Σωστά?

2. Σε περίπτωση ατομικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου θεωρείται πάντα παροχή σε είδος για ποσά πάνω από € 300, είτε το ο ασφάλιστρο καταβάλλεται και βαρύνει τον εργοδότη είτε καταβάλλεται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου? Εκπίπτει?

3. Σε περίπτωση που στο ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συνταξιοδοτικό συμβόλαιο συμμετέχει και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας ή κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη μισθοδοσία της εταιρείας, τι ισχύει ως προς την φορολόγηση και την εκπεσιμότητα?

Ευχαριστώ